02-558-8700
02-580-4488

63 Soi 1, Thetsaban Nimit Tai Road, Ladyao, Chatuchak

8:30am - 17:30pm
Monday to Saturday

เพื่อความสะดวก ใกล้ที่ไหนก็ยังจ่ายบิลได้เหมือนเดิม อย่าลืมใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกมาจ่ายบิลกันด้วยนะคะ