รับคำแนะนำทางการเงินฟรีที่นี่

image

02-558-870002-580-4488

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

8.30 – 17.30น.วันจันทร์-วันเสาร์

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้ จําเป็นต่อการดําเนินการตามคําขอของท่าน ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดำเนินการส่งแบบคำขอนี้มายัง e-mail: dpo@grouplease.co.th หรือ ยื่นที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

 • 1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 3. เอกสารพิสูจน์ตัวตน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะให้ข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ขอ
 • 3.1 สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
  3.2 สําหรับตัวแทนของเจ้าของข้อมูลในข้อ 2.
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 • Drop files here or
 • 4. รายละเอียด
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
WordPress Image Lightbox Plugin